Gra?anski odbor za provedbu projekta „Demokratski rasadnik Duge Rese“ ,u sastavu: Rubinka Mihali?, (KUD Sv. Juraj, Duga Resa) -predstavnica GO, Vjekoslav Tutek, (DVD Duga Resa)-?lan, Mario Birši?, (Gradsko društvo Crvenog križa, Duga Resa)-?lan, Livio Biš?an, (Klub za podvodne aktivnosti Vodomar, Duga Resa)- ?lan i Dijana Jur?evi? (predstavnica Grada Duge Rese) ?lanica, održao je dana 27. velja?e 2013. godine svoj drugi sastanak.
Na sastanku su donijete sljede?e odluke:

Više...