Dana 02.12.2014. u 18.00 h u Demokratskom rasadniku održan sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora sa podru?ja Grada Duge Rese koji su ujedno povjerenici civilne zaštite.Sastanku su prisustvovali Zoran Vilovi? kao na?elnik Stožera zaštite i spašavanja, Marko Beni? ispred Odbora za vatrogastvo i civilnu zaštitu, Marija Kasuni? kao komunalni redar i Dijana Jur?evi? ispred Odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i op?e poslove Grada Duge Rese.

Povjerenici su upoznati s dokumentima koji su donijeti u sustavu zaštite i spašavanja za podru?je Grada i sa njihovim dužnostima temeljem Plana zaštite i spašavanja i temeljem Plana civilne zaštite. Sukladno navedenim dokumentima na podru?ju Grada nisu ustrojene postrojbe civilne zaštite ve? samo povjerenici civilne zaštite kojima su ujedno podijeljeni i reflektiraju?i prsluci.