U ?etvrtak, 04. srpnja u prostorima Demokratskog rasadnika održat ?e se predavanje na temu "Novi paket mjera za zapošljavanje", koje ?e održati pomo?nica ministra rada i mirovinskog sustava, gospo?a Tatjana Dali?.
Predstavit ?e se niz novih mjera koje je Vlada RH pokrenula sa ciljem
zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, s posebnim naglaskom na
zaposljavanje u udrugama gra?ana i drugim neprofitnim organizacijama
kroz mjere javnih radova i drugih poticaja za zapošljavanje.

Predavanje je vrlo korisno za op?ine/gradove,
udruge, škole i ostale organizacije koje ve? mogu koristiti ove mjere
zapošljavanja preko javnih radova (na godinu dana, 2.300 kn mjese?no
+ prijevoz). Predstavit ?e se vrlo širok raspon mjera za koje se mogu
dobiti potpore za zapošljavanje. Sve mjere su još dodatno prilago?ene mladima:

- pomaga?i u nastavi
- voditelji EU projekata u nevladinom sektoru
- javni radovi za mlade
- rad i nakon stru?nog osposobljavanja
- poticaji na zapošljavanje mladih