U okviru projekta „Sigurnost osoba tre?e životne dobi“, koji provodi PU karlova?ka u suradnji s Maticom umirovljenika Karlova?ke županije, u petak, 27. rujna je u prostoru Demokratskog rasadnika održano edukativno predavanje za osobe starije životne dobi.
Cilj projekta  je pove?ati sigurnost naših sugra?ana tre?e životne dobi, koji su ?esto na meti lopova i prevaranata.  Isto  tako, projektom se želi posti?i bolja obu?enost osoblja koje brine o starijim osobama, stvaranje osje?aja odgovornosti kod osoba tre?e životne dobi za svoje vršnjake lošijeg zdravstvenog stanja i njihova edukacija te educiranje što ve?eg broja osoba starije životne dobi o na?inima samozaštite.
Raznim savjetima i primjerima iz prakse nastoji  se pove?ati  osje?aj odgovornosti kod osoba starije životne dobi za sebe i svoje vršnjake lošijeg zdravstvenog stanja, te informirati osobe starije životne dobi o na?inima po?injenja kaznenih djela Prijevara i  drskih  kra?a, a s ciljem smanjenja udjela  ovih osoba u  ukupnom broju osoba - žrtava kaznenog djela Prijevara.
Naši stariji sugra?ani vrlo ?esto su žrtve prijevara gdje im se po?initelji lažno predstave ili im pokušaju prodati lažnu robu. Prevaranti se ?esto predstavljaju kao policajci, inspektori, zaposlenici mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja,  ili kao zaposlenici HEP-a, istaknula  na  današnjem predavanju  Anita Gra?an, policijska službenica zadužena za prevenciju.
Starije osobe, naj?eš?e žene, ?esto su na meti drskih kradljivaca jer su one slabijih fizi?kih sposobnosti pa je manja vjerojatnost da ?e lopovi biti uhva?eni. Na meti kriminalaca osobe tre?e dobi su i jer ?eš?e žive same, a po?initelji poznaju njihovu psihologiju te vrlo ?esto kod njih izazivaju suosje?anje ili glume simpatiju.
Nakon predavanja prisutnima su podijeljeni letci sa savjetima o samozaštitnom ponašanju i kontakt brojevima u slu?aju da postanu žrtva kaznenog djela.
Policija upozorava osobe starije životne dobi da je njihov život i zdravlje najvažniji te da se fizi?ki ne suprotstavljaju kradljivcima.
Sadržaj letka donosimo ovdje:
letak_sigurnost_osoba_trece_zivotne_dobiletak_2str_sigurnost_osoba_trece_zivotne_dobi