U ?etvrtak, 03. listopada 2013. godine u 17 sati u prostoru Demokratskog rasadnika, održana je 1. sjednica Odbora za prostorno ure?enje i zaštitu okoliša. Odbor u sastavu od 8 ?lanova, gra?ana ?ija su prebivališta u Dugoj Resi, sazvan je na temelju Poslovnika Gradskog vije?a Grada Duge Rese. Odbor obavlja funkciju radnog savjetodavnog tijela i sudjeluje u radu Gradskog vije?a donošenjem svojih stru?nih zaklju?aka i preporuka u podru?ju samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese za poslove u nadležnosti Grada u djelokrugu prostornog ure?enja i zaštite okoliša. 1. sjednica Odbora zapo?ela je u 17 sati sa raspravom na temelju predloženog dnevnog reda i završila je u 19.30 sati.“