Zada?e Gra?anskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Na 1. sjednici održanoj dana 31.sije?nja 2013. godine, ?lanice i ?lanovi Gra?anskog odbora za provedbu projekta Demokratski rasadnik Duge Rese, donijeli su slijede?i dokument:

Zada?e Gra?anskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Gra?anski odbor u sastavu:
Rubinka Mihali? (KUD Sveti Juraj, Duga Resa) - predstavnica GO
Vjekoslav Tutek (DVD Duga Resa) - ?lan
Mario Birši? (Gradsko društvo Crvenog križa, Duga Resa) - ?lan
Livio Biš?an (Klub za podvodne aktivnosti Vodomar, Duga Resa) - ?lan
Dijana Jur?evi? (Grad Duga Resa) - ?lanica

a) Programsko i financijsko pra?enje projekta:

GO sastavljen od istaknutih predstavnika lokalnih udruga te predstavnika lokalne samouprave Grada Duge Rese je donio odluku o održavanju redovnih sastanaka na dvotjednoj osnovi, a samo iznimno na mjese?noj osnovi. Na svojim sastancima GO ?e razmatrati i dogovarati sve nužne korake za provo?enje projekta. Sukladno projektu financiranom od strane Nacionalne zaklade, GO se obavezuje provoditi slijede?e aktivnosti:

1. U prvom polugodišnjem razdoblju u zada?e GO spadaju posebno:

Koordinacija ure?enja prostora predvorja kinodvorane Pu?kog otvorenog u?ilišta Duga Resa:

GO ?e u najužoj suradnji sa POU Duga Resa i gradskim službama grada Duge Rese sudjelovati u provo?enju javne nabave za provo?enje gra?evinsko-obrtni?kih radova te ostalih radova na ure?enju predvorja kinodvorane U?ilišta. GO ?e nadzirati provo?enje radova i ure?enje predvorja dvorane  te njegovo kona?no privo?enje javnoj upotrebi.

2. Od polovice svibnja 2013. god. GO ?e posebnu pažnju posvetiti mobilizaciji korisnika, prvenstveno lokalnih udruga iz Duge Rese na planiranju i provo?enju programskih djelatnosti iz projekta Demokratski rasadnik Duge Rese. ?lanovi GO su suglasni da na svoje sastanke pozivaju istaknute predstavnike lokalnih udruga te sve zainteresirane gra?ane koji mogu pomo?i u provo?enju djelatnosti. Njihovo uklju?ivanje i aktivnosti informiranja svih gra?ana ?e detaljno biti prikazano pod to?kom d).

3. Programsko planiranje:

GO ?e na svoje sastanke pozivati lokalne udruge koje su zainteresirane sudjelovati u raspravama oko kreiranja programa koji ?e se provoditi u novoure?enom prostoru.

Dogovoreno je da se tijekom godine održi ukupno 50 javnih doga?anja koja ?e obuhvatiti predavanja i javne tribine od lokalnog zna?aja (predstavljanje rada lokalnih udruga i njihovih projekata u zajednici).

GO je suglasan da se u kvotu lokalnih predstavljanja uvrsti i dio predstavljanja aktivnosti koje provode udruge sa okolnih podru?ja u mikro-razvojnoj regiji LAG Vallis Colapis ?iji je ?lan i Grad Duga Resa. Na taj na?in ?emo ponuditi mogu?nost korištenja prostora i stanovnicima okolnih ruralnih op?ina i gradova te ?emo žitelje Duge Rese obavijestiti i o sadržajima koji se provode u najbližem susjedstvu.

GO je ve? do sada napravio i okvirni plan tema javnih predavanja, izložbi i ostalih javnih doga?anja koje ?e se tijekom godine odvijati u novoure?enom prostoru.

Poseban naglasak ?e se staviti na uvo?enje prakse participativnog prora?una tj. na uklju?ivanje gra?ana Duge Rese u informiranje o prijedlogu godišnjeg prora?una za 2014.godinu te sve ostale godine nakon toga  te poticanje gra?ana na sudjelovanje u predlaganju prijedloga (pred-raspravu) za stavke gradskog prora?una. Za ovu potrebu ?e se koristiti velika kinodvorana U?ilišta.

Po potrebi ovakve rasprave ?e  obuhvatiti i javne rasprave o drugim važnim lokalnim dokumentima (Prostorni planovi, Detaljni urbanisti?ki planovi i sl.).

4.Programsko i financijsko pra?enje:

Na dvotjednim sastancima ?e se raspravljati o dinamici, vrsti i troškovima projektnih aktivnosti.
GO ?e primati izvještaje osoblja POU i gradskih službi o provedenim aktivnostima i troškovima te ?e donositi odluke o narednim koracima u provo?enju projekta do slijede?eg sastanka.

b) Dinamika sastajanja GO:

?lanice i ?lanovi GO su suglasni da se sastaju na dvotjednoj osnovi, a najmanje jednom mjese?no. Odlu?eno je da mjesto sastanka bude kabinet gradona?elnika do ure?enja novog prostora, a po ure?enju prostora svi sastanci GO održavat ?e se u novoure?enom prostoru.

Tako?er, GO je suglasan da o svojim sastancima obavještava javnost i poziva sve zainteresirane gra?ane na sudjelovanje. Po potrebi ?e se izravno pozivati pojedini lokalni dionici potrebni za provo?enje neke od faze projekta.

 

U Dugoj Resi, 31. sije?nja 2013.


Rubinka Mihali?
predstavnica GO

Ivan Barši?
gradona?elnika Grada Duge Rese