Zadaće Građanskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Na 1. sjednici održanoj dana 31.siječnja 2013. godine, članice i članovi Građanskog odbora za provedbu projekta Demokratski rasadnik Duge Rese, donijeli su slijedeći dokument:

Zadaće Građanskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Građanski odbor u sastavu:
Rubinka Mihalić (KUD Sveti Juraj, Duga Resa) - predstavnica GO
Vjekoslav Tutek (DVD Duga Resa) - član
Mario Biršić (Gradsko društvo Crvenog križa, Duga Resa) - član
Livio Bišćan (Klub za podvodne aktivnosti Vodomar, Duga Resa) - član
Dijana Jurčević (Grad Duga Resa) - članica

a) Programsko i financijsko praćenje projekta:

GO sastavljen od istaknutih predstavnika lokalnih udruga te predstavnika lokalne samouprave Grada Duge Rese je donio odluku o održavanju redovnih sastanaka na dvotjednoj osnovi, a samo iznimno na mjesečnoj osnovi. Na svojim sastancima GO će razmatrati i dogovarati sve nužne korake za provođenje projekta. Sukladno projektu financiranom od strane Nacionalne zaklade, GO se obavezuje provoditi slijedeće aktivnosti:

1. U prvom polugodišnjem razdoblju u zadaće GO spadaju posebno:

Koordinacija uređenja prostora predvorja kinodvorane Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa:

GO će u najužoj suradnji sa POU Duga Resa i gradskim službama grada Duge Rese sudjelovati u provođenju javne nabave za provođenje građevinsko-obrtničkih radova te ostalih radova na uređenju predvorja kinodvorane Učilišta. GO će nadzirati provođenje radova i uređenje predvorja dvorane  te njegovo konačno privođenje javnoj upotrebi.

2. Od polovice svibnja 2013. god. GO će posebnu pažnju posvetiti mobilizaciji korisnika, prvenstveno lokalnih udruga iz Duge Rese na planiranju i provođenju programskih djelatnosti iz projekta Demokratski rasadnik Duge Rese. Članovi GO su suglasni da na svoje sastanke pozivaju istaknute predstavnike lokalnih udruga te sve zainteresirane građane koji mogu pomoći u provođenju djelatnosti. Njihovo uključivanje i aktivnosti informiranja svih građana će detaljno biti prikazano pod točkom d).

3. Programsko planiranje:

GO će na svoje sastanke pozivati lokalne udruge koje su zainteresirane sudjelovati u raspravama oko kreiranja programa koji će se provoditi u novouređenom prostoru.

Dogovoreno je da se tijekom godine održi ukupno 50 javnih događanja koja će obuhvatiti predavanja i javne tribine od lokalnog značaja (predstavljanje rada lokalnih udruga i njihovih projekata u zajednici).

GO je suglasan da se u kvotu lokalnih predstavljanja uvrsti i dio predstavljanja aktivnosti koje provode udruge sa okolnih područja u mikro-razvojnoj regiji LAG Vallis Colapis čiji je član i Grad Duga Resa. Na taj način ćemo ponuditi mogućnost korištenja prostora i stanovnicima okolnih ruralnih općina i gradova te ćemo žitelje Duge Rese obavijestiti i o sadržajima koji se provode u najbližem susjedstvu.

GO je već do sada napravio i okvirni plan tema javnih predavanja, izložbi i ostalih javnih događanja koje će se tijekom godine odvijati u novouređenom prostoru.

Poseban naglasak će se staviti na uvođenje prakse participativnog proračuna tj. na uključivanje građana Duge Rese u informiranje o prijedlogu godišnjeg proračuna za 2014.godinu te sve ostale godine nakon toga  te poticanje građana na sudjelovanje u predlaganju prijedloga (pred-raspravu) za stavke gradskog proračuna. Za ovu potrebu će se koristiti velika kinodvorana Učilišta.

Po potrebi ovakve rasprave će  obuhvatiti i javne rasprave o drugim važnim lokalnim dokumentima (Prostorni planovi, Detaljni urbanistički planovi i sl.).

4.Programsko i financijsko praćenje:

Na dvotjednim sastancima će se raspravljati o dinamici, vrsti i troškovima projektnih aktivnosti.
GO će primati izvještaje osoblja POU i gradskih službi o provedenim aktivnostima i troškovima te će donositi odluke o narednim koracima u provođenju projekta do slijedećeg sastanka.

b) Dinamika sastajanja GO:

Članice i članovi GO su suglasni da se sastaju na dvotjednoj osnovi, a najmanje jednom mjesečno. Odlučeno je da mjesto sastanka bude kabinet gradonačelnika do uređenja novog prostora, a po uređenju prostora svi sastanci GO održavat će se u novouređenom prostoru.

Također, GO je suglasan da o svojim sastancima obavještava javnost i poziva sve zainteresirane građane na sudjelovanje. Po potrebi će se izravno pozivati pojedini lokalni dionici potrebni za provođenje neke od faze projekta.

 

U Dugoj Resi, 31. siječnja 2013.


Rubinka Mihalić
predstavnica GO

Ivan Baršić
gradonačelnika Grada Duge Rese