Gra?anski odbor za provedbu projekta „Demokratski rasadnik Duge Rese“ ,u sastavu: Rubinka Mihali?, (KUD Sv. Juraj, Duga Resa) -predstavnica GO, Vjekoslav Tutek, (DVD Duga Resa)-?lan, Mario Birši?, (Gradsko društvo Crvenog križa, Duga Resa)-?lan, Livio Biš?an, (Klub za podvodne aktivnosti Vodomar, Duga Resa)- ?lan i Dijana Jur?evi? (predstavnica Grada Duge Rese) ?lanica, održao je dana 27. velja?e 2013. godine svoj drugi sastanak.
Na sastanku su donijete sljede?e odluke:

1. Odluka o ažuriranju službene stranice www.demokratski-rasadnik-dugerese.com

Prema toj odluci službena stranica „Demokratskog rasadnika Duge Rese“ ažurirat ?e se u skladu s dinamikom provo?enja aktivnosti iz projekta.

2. Odluka o traženju odobrenja oko produljenju roka za ure?enje prostora predvorja kinodvorane Pu?kog otvorenog u?ilišta Duga Resa.

Rok za završetak radova na ure?enju predvorja kinodvorane predvi?en je do kraja ožujka. Me?utim, zbog opsežnosti priprema vezanih uz pokretanje postupka javne nabave kao i trajanja samog postupka javne nabave, postoji velika vjerojatnost da se i radovi vezani uz ure?enje produže sve do mjeseca svibnja. Stoga je Odbor donio odluku da se od Nacionalne zaklade zatraži odobrenje za produljenje roka ure?enja predvorja. Novi rok za ure?enje bio bi 31. svibnja.

3. Odluka o uskla?enju troškovnika sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

S obzirom da se vrijednost radova vezanih uz ure?enja predvorja procjenjuje na cca. 200.000,00 kuna bez PDV-a te je sukladno tomu propisana obveza primjene Zakona o javnoj nabavi, Odbor je istaknuo važnost da se i kod izrade troškovnika vodi ra?una da svi elementi i stavke u  troškovniku prikazuju i opisuju radove i materijale koji se predvi?aju na ure?enju  sukladno Zakonu o javnoj nabavi. U tom smislu je i donesena gore spomenuta odluka.

4. Odluka o dostavljanju zahtjeva Gra?anskog odbora o po?etku postupka javne nabave za ure?enje prostora

Nakon izrade troškovnika ure?enja predvorja, Gra?anski odbor ?e uputiti zahtjev Gradu za pokretanje postupka javne nabave. Dokument ?e u ime Gra?anskog odbora potpisati predsjednica Gra?anskog odbora gospo?a Rubinka Mihali?.