U srijedu, 20. ožujka održan je 3. sastanak Gra?anskog odbora (GO) za provedbu projekta Demokratski rrasadnik Duge Rese.  Na sastanku su usvojene izmjene i dopune  dokumenta:

Zada?a Gra?anskog odbora za provedbu projekta Demokratski rasadnik Duge Rese u smislu da se broj sastanaka na mjese?noj razini svede na minimalno jednom mjese?no, a po potrebi i više puta mjese?no, te da se mjesto sastanka GO  proširi i na druga adekvatna mjestta osim kabineta gradona?elnika.

 

Iznijete su i sljede?e informacije o aktivnostima na projektu:

Objavljen je postupak javne nabave za ure?enje predvorja kina Pu?kog otvorenog u?ilišta sa danom 20. ožujka 2013.godine.  Rok za dostavu  ponuda je 10.travnja 2013. Usvojen je prijedlog za prolongaciju roka ure?enja  predvorja kina Pu?kog otvorenog u?ilišta  zaklju?no s 31. svibanj 2013. i i sukladno tome  i izmjene plana održavanja aktivnosti u tom prostoru nakon ure?enja.

Dana 15. ožujka održan je i kratki radni sastanak u prostorijama Grada Duge Rese sa upraviteljicom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Cvjetanom Plavši? Mati? i voditeljicom razvojnog ureda Marijom Boltek. Izraženo je obostrano zadovoljstvo s  na?inom na koji se odvija projekt  i izražena je spremnost daljnje podrške  projektu i dobroj suradnji.