O projektu

HUMANITARNA AKCIJA "USUSRET USKRSU ZA UDRUGU BETLEHEM"

Demokratski rasadnik Duge Rese

Projekt „Demokratski rasadnik Duge Rese” je projekt Grada Duge Rese  koji je nastao kroz proces javnog savjetovanja sa gra?anima grada Duge Rese s namjerom rješavanja dva vrlo sli?na prepoznata problema društvenog razvoja, a za koja Grad Duga Resa kao zajednica ima kvalitetne resurse kojima se oba problema mogu riješiti jednim projektnim zahvatom.  Problemi  u zajednici koje su prepoznali gra?ani jesu: nedostatak prostora za društveni rad, okupljanja i sl.  i potreba ja?eg uklju?ivanja gra?ana u procesu donošenja razvojnih odluka.

Projekt pod nazivom Demokratski rasadnik Duge Rese obuhva?a ure?enje neiskorištenog prostora predvorja kino dvorane i pretvaranja istog u prostor za djelovanje udruga, okupljanje gra?ana i provo?enje javnih doga?anja uz napomenu da ?e se  velika kino dvorana koristiti za savjetovanje o prora?unu i ostalim važnim razvojnim dokumentima. Uz navedeno predvi?a se i mobilizacija gra?anstva postavljanjem  16 oglasnih mjesta za plakate i obavijesti  u središtu grada Duge Rese i naseljima izvan središta, na kojima ?e se obavještavati gra?ani o svim aktivnostima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 423.800,00 kn , a od toga 295.200,00 kn sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, dok iznos od  128.600,00 kn osigurava Grad Duga Resa.

Nakon ure?enja prostora u predvorju kino dvorane isti ?e se koristiti za djelovanje udruga  kojima sada nedostaje prostor  za rad. U novoure?enom prostoru ?e se mo?i organizirati održavanje raznih edukativnih programa, predavanja, radionica, te?ajeva, javnih tribina, projekcija filmova i sl.  Lokalni slikari i ostali umjetnici  ?e dobiti prostor za izložbe  i ostale umjetni?ke nastupe, a udruge i društva ?e dobiti prostorno-tehni?ke uvjete za predstavljanje svojih aktivnosti široj javnosti.

Prostorom i Programom ?e upravljati oformljeni Gra?nski odbor za provedbu projekta i ravnatelj Pu?kog otvorenog u?ilišta koji ?e preuzeti i ulogu izvoditelja projekta.

Ukupno je planirano provesti 50 javnih doga?anja tijekom 2013.g (predavanja, radionica, tribina, izložbi, projekcija dokumentarnih filmova i sl.)  uz korištenje prostora za rad udruga u dopodnevnim i popodnevnim satima. Pozivaju se gra?ani grada Duge Rese da svojim prijedlozima daju svoj doprinos  oboga?ivanju  društvenog sadržaja u prostoru namijenjenom za provedbu projekta.

Predvi?eno je da se nastavi provo?enje projekta i narednih godina i nakon službenog završetka provedbe ovog projekta 31.prosinca 2013.g. kako je ugovoreno s  donatorom ovog projekta Nacionalnom zakladnom za razvoj civilnog društva.