Vijesti i priop?enja

U ?etvrtak, 17.10.2013. godine u Demokraskom rasadniku održano je predavanje na temu "Što me sve hrani". Predavanje je održala Tanja Vojni?, u?iteljica razredne nastave, dugogodišnja prakti?arka prirodnih stilova života. Cilj predavanja je bio podsjetiti se i osvijestiti što nas to svakodnevno hrani. Što svakodnevno hrani naše tijelo, um i duh.  Na predavanju je naglašeno da je hrana sve što vidimo, ?ujemo, dotaknemo, pomirišemo, okusimo...iskusimo.  Kao ljudska bi?a nismo slu?ajno došli na ovaj svijet. Ono što ?ovjeka razlikuje od ostalih živih bi?a je mo? razlu?ivanja. Ovdje smo da bi razvili sposobnost razlu?ivanja i donošenja odluka o svemu što radimo. Osobna životna filozofija uvjetuje i odabir hrane. Hrana je odraz naše svijesti. Biti svjestan temelj je osobne transformacije u cilju stvaranja zdravlja pojedinca. Samo zdrav pojedinac gradi zdravo društvo. Bez promjene individualne svijesti, nema promjene kolektivne svijesti. Preispitivanje navika i njihova pozitivna  transformacija, uskla?ivanje s prirodnim ritmom i zakonitostima prirode odraz je nenasilja prema  vlastitom organizmu, a to je  preduvjet kulture nenasilja kao najvišeg stupnja suživota ljudi na planeti Zemlji.

U Demokratskom rasadniku u tijeku te?aj pisanja projekata za EU natje?aje

U prostoru Demokratskog rasadnika održava se od 15. do 17. listopada prvi dio naprednog petodnevnog  te?aja za pisanje projekata za EU natje?aje. Te?aj provode trenerice iz rije?ke udruge SMART - Gordana For?i? i Sla?ana Novota. Rije?ka udruga SMART i LAG Vallis Colapis s našeg podru?ja su partneri unutar Mreže za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva - MRRAK: www.mrrak.info, pa je za sve polaznike s našeg podru?ja ovaj seminar potpuno besplatan. Na seminar se odazvalo 22 polaznika s podru?ja cijele Karlova?ke županije. Na ovom dijelu obuke polaznici u?e izra?ivati logi?ki okvir za EU projekte, a na drugom dijelu seminara, koji ?e biti održan u studenom, ?e se u?iti izrada opisnog i prora?unskog dijela projekta. ?itav projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

U ponedjeljak, 14.10.2013. godine u Demokraskom rasadniku održano je predavanje na temu "Upoznavanje s na?inima rada Gradske uprave i vlasti". Predavanje je održala Helena Medi?, tajnica Grada Duge Rese.
Na predavanju su gra?ani upoznati s tijelima predstavni?ke i izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave, te funkcioniranjem upravnih gradskih tijela. Tako?er upoznati su s permanentnim instrumentima kojima raspolažu gra?ani kod ostvarivanja svojih gra?anskih prava iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave, a to su: lokalni referendum, mjesni zbor gra?ana i gra?anska inicijativa. Pou?eni su o zakonskoj novini temeljem koje ?e imati pravo javno iznositi komentare na op?e akte jedinice lokalne samouprave u procesu samog donošenja akta. U svojim upitima gra?ani su najviše pokazali interes za na?in funkcioniranja izvršne vlasti, za javnost rada, te funkcioniranje gradskih tvrtki i ustanova.

Raspored doga?anja u Demokratskom rasadniku tijekom tre?eg tjedna mjeseca listopada

Dana 10. listopada 2013. godine s po?etkom u 16 sati u Demokratskom rasadniku održana je javna tribina „Uvid u nacrt prora?una“.  Moderator javne tribine je bio g. Milan Medi?, voditelj ureda LAG Vallis Colapisa, a uvid u upute za izradu prora?una Grada Duge Rese za 2014. godinu iznijela je g?a. Mira Fuduri? – Kureli?, pro?elnica Upravnog odjela za prora?un, financije, javne prihode i gradsku riznicu. Ukratko je upoznala prisutne gra?ene o prora?unu, njihovoj važnosti i procesu donošenja. Zatim je ukazala na o?ekivane prora?unske prihode u slijede?oj godini, a ve?i dio izlaganja posvetila je prikazu pojedinih programa koji se financiraju iz prora?una Grada. Poseban naglasak je bio na investicijskim projektima kao što je preure?enje U?eni?kog doma „Blaž Lorkovi?“ u „Dje?je jaslice i vrti?“, te o preostaloj obvezi prema Županijskoj upravi za ceste u sufinanciranju izgradnji mosta na rijeci Mrežnici u Belavi?ima.
Gra?ani su aktivno sudjelovali u radu tribine interesiraju?i se o na?inu dodjele sredstava raznim udrugama i ukazivali su na potrebu strože kontrole trošenja prora?unskih sredstava. Pro?elnica ih je upoznala i sa sustavom unutarnjih financijskih kontrola i zakonskim odredbama o fiskalnoj odgovornosti. Od strane gra?ana dani su prijedlozi o iznalaženju mogu?nosti organiziranja pu?ke kuhinje i cjelovito rješenje šetnice uz rijeku Mrežnicu u naselju Tušmer. Tako?er su ukazali na potrebu provo?enja projekata vezanih uz ekologiju i zaštitu okoliša. Interesirali su se o mogu?nostima financiranja raznih projekata iz fondova EU. Upravo zbog takvih potreba udruga LAG Vallis Colapis, ?iji je ?lan i Grad Duga Resa, imati ?e uredovno vrijeme za stranke i u Dugoj Resi.
Javnoj tribini bila je prisutna i g?a. Kristina Luketi?, pro?elnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i op?e poslove te mjesnu samoupravu, koja je odgovarala na pitanja gra?ana vezana uz imovinsko pravne odnose.
Kako je javnoj tribini bio prisutan i gradona?elnik g. Ivan Barši?, zamoljen je da prisutnima da svoje vi?enje prora?una i programa za slijede?e razdoblje, što je vrlo rado i u?inio.
Svi prisutni su upoznati da mogu svoje prijedloge i razmišljanja o prora?unu dostaviti u Gradsku službu i da ?e o tome biti povratno izviješteni.
Gra?ani su pohvalili ovakav na?in komunikacije javne uprave s njima i zamolili su da se održi još jedno predavanje vezano uz prora?un, što im je i obe?ano. ?itavu prezentaciju uvida u nacrt prora?una donosimo ovdje.