Vijesti i priop?enja

Danas, 09. listopada u 11:00 sati u Demokratskom rasadniku održano je predavanje "Prostorno planiranje u Gradu Dugoj Resi", koje je održao Mladen Rako?evi? dipl.ing.arh, pro?elnik UO za prostorno planiranje Grada Duge Rese.
U predavanju je obra?en zakonodavni okvir i propisi koji reguliraju prostorno planiranje u RH, postupak sudjelovanja javnosti u izradi prostornih planova, predstavljen je Prostorni plan ure?enja Grada Duge Rese i Urbanisti?ki plan Grada Duge Rese. Na kraju su predstavljena i dva konkretna projekta koje proizlaze iz urbanisti?kog planiranja Grada projekt ure?enja Trga hrvatskih mu?enika i projekt ure?enja Parka dr. Franje Tu?mana.


U suradnji s Gradskom knjižnicom i ?itaonicom Duga Resa, u ponedjeljak, 07. listopada u Demokratskom rasadniku otvorena je izložba fotografija "Perunika tragom božjih strijela" autorice dr. sc. Milke Tice. Izložbu je otvorila ravnateljica Knjižnice Mirjana Baši?.
Kroz pedestak postera autorica nas uvodi u predivan svijet ovog cvijeta poznatog još iz vremena antike te kroz ovjekovje?enje cvijeta u djelima slikara, pjesnika , književnika ispreple?e predivnu pri?u o perunici hrvatskom nacionalnom cvijetu.
Naime 2000. g. perunika (iris) od strane HAZU-a proglašen je nacionalnim cvijetom, a promocija je održana 19. lipnja 2000. g. na velikoj svjetskoj izložbi u Japanu gdje je me?u 67 država, sudionica izložbe,  Hrvatska, uz Kinu, dobila najviša priznanje.
Ovo predivno cvije?e, koji krasi i naše oku?nice i vrtove (iris ) perunika naziv je dobilo po gr?koj božici duge, jer nijanse njegovih boja i prošaranosrt posje?aju na dugu.Ovoga ponedjeljka, 07. 10. 2013., u Demokratskom rasadniku održano je predavanje o pristupu javnost tijelima javne gradske vlasti. U sklopu predavanja polaznici su dobili informacije o pravima, na?inima, rokovima i procedurama pristupa informacijama kojima raspolažu gradska tijela. Polaznici su pou?eni o zakonskim odredbama te su im prezentirani i primjeri iz prakse. Tako?er, u sklopu predavanja izvršen je osvrt i na zaštitu osobnih podataka gra?ana. Kao zakonska novina, gra?anima je prezentirana odredba Zakona o pravu na pristup informacijama temeljem koje ?e jedinice lokalne i podru?ne samouprave kod donošenja op?ih akata kojima ure?uju pitanja iz svog djelokruga  a kojima se neposredno ostvaruju potrebe gra?ana, provoditi savjetovanja sa zainteresiranom javnoš?u u proceduri donošenja samog akta. U cilju što konstruktivnije provedbe navedene zakonske novine planira se savjetovanje sa dužnosnicima, pro?elnicima i službenicima  jedinica lokalne samouprave Karlova?ke županije a u suradnji s Vladinim uredom za udruge.

 

Raspored doga?anja u Demokratskom rasadniku tijekom drugog tjedna mjeseca listopada

U ?etvrtak, 03. listopada 2013. godine u 17 sati u prostoru Demokratskog rasadnika, održana je 1. sjednica Odbora za prostorno ure?enje i zaštitu okoliša. Odbor u sastavu od 8 ?lanova, gra?ana ?ija su prebivališta u Dugoj Resi, sazvan je na temelju Poslovnika Gradskog vije?a Grada Duge Rese. Odbor obavlja funkciju radnog savjetodavnog tijela i sudjeluje u radu Gradskog vije?a donošenjem svojih stru?nih zaklju?aka i preporuka u podru?ju samoupravnog djelokruga Grada Duge Rese za poslove u nadležnosti Grada u djelokrugu prostornog ure?enja i zaštite okoliša. 1. sjednica Odbora zapo?ela je u 17 sati sa raspravom na temelju predloženog dnevnog reda i završila je u 19.30 sati.“