Vijesti i priop?enja

Ju?er je u Demokratskom rasadniku, s po?etkom u 18 sati, održano predavanje Igora Bajoka, vode?eg doma?eg stru?njaka za razvoj udruga, iz udruge SMART iz Rijeke, koji je predstavio "Program regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica - Program MRRAK" tj. besplatne edukacijske module koji ce se u naredna 2 mjeseca (listopad-studeni) provesti u Dugoj Resi u organizaciji LAG-a i SMART-a. Sve radionice ce se odrzati u Demokratskom rasadniku.
Radionice za EU projekte:
15., 16. i 17. 10. - Radionica "Upravljanje projektnim ciklusom"
6. i 7. 11. - Radionica "Pisanje prijedloga projekta za EU fondove"
Radionice za domace projekte:
19. 11. - Radionica "Pisanje prijedloga projekta"
27. 11. - Radionica "Izrada proracuna"
Više informacija o svim radionicama mogu?e je dobiti u uredu LAG-a:
LAG Vallis Colapis
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Hrvatska/Croatia
------------------------
047-731-400 (112 local)
047-731-172 fax.
098-901-9685 mob.


Dana 01. listopada 2013.g. predava? Marijana Peruši? str.spec.oec. je u svom predavanju na temu „Zaštita prava potroša?a u ovršnim postupcima“ upoznala gra?ane sa Ovršnim zakonom, odnosno sa pravima i obvezama Ovršenika i Ovrhovoditelja temeljem istog zakona.
Na jednostavan na?in gra?ani su upu?eni na koje na?ine mogu riješiti probleme u kojima se mogu na?i u pokrenutim ovršnim postupcima.
Predavanje je bilo dojmljivo i zanimljivo s obzirom na razmijenjena životna iskustva gra?ana koji su proživjeli teške životne situacije za vrijeme trajanja prisilne naplate njihovih dugovanja.
Ju?er, 30. rujna 2013.godine u prostorijama „Demokratskog rasadnika“ Pu?kog otvorenog u?ilišta Duga Resa održan je sastanak organizatora volontiranja i volontera koji svoje volonterske programe provode uz podršku Lokalnog volonterskog centra Vallis Colapis. LAG Vallis Colapis je u travnju 2013.godine uspostavio program lokalnog volonterskog centra koji djeluje za podru?je cijelog LAG-a, a volonterski centar je otvoren u okviru projekta „Prekograni?no umrežavanje volontera za lokalni razvoj“. Projekt financira EU-a kroz Prekograni?ni program Hrvatska-Bosna i Hercegovina, a nositelji projekta su Agencija lokalne demokracije Sisak i Omladinski komunikativni centra Banja Luka.
Ovo je drugi monitoring sastanka rada volonterskog centra tijekom trajanja projekta, tijekom kojeg sudionici zajedni?ki evaluiraju i planiraju volonterske programe u zajednici. Na sastanku su sudjelovali predstavnici PUO Duga Resa, Savjeta mladih Grada Duga Resa, volonteri koji trenuno volontiraju na pojedinim programima, predstavnici LAG-a Vallis Colapis, a sastanka je facilitiran od strane Agencije lokalne demokracije Sisak.


Ju?er, 30. rujna u Demokratskom rasadniku održano je predavanje na temu "Provedba Programa zaštite potroša?a na podru?ju Grada Duge Rese".
Predavanje je koncipirano iz tri dijela. U prvom dijelu predava? je bila Ines Žaja, dipl. iur., samostali upravni referent za imovinsko pravne poslove Grada Duge Rese, koja je informirala gra?ane o provedbi i realizaciji mjera i aktivnosti predloženih u Programu zaštite potroša?a na podru?ju Grada Duge Rese koji je donio Gradona?elnik u studenom 2009.g.
Gra?ani su informirani o pozitivnoj dosadašnjoj suradnji Grada sa Udrugom za zaštitu potroša?a Grada Duge Rese „Mrežnica“, s  Regionalnom organizacijom za zaštitu potroša?a Karlovac, kao i sa drugim lokalnim i državnim institucijama koje aktivno  sudjeluju u sustavu zaštite potroša?a.
Temeljem održanog predavanja može se zaklju?iti da Grad Duga Resa podržava sustav ja?anja kapaciteta zaštite potroša?a u svakom pogledu i voljna je i dalje doprinositi svojim aktivnostima i angažmanima na svaki mogu?i pozitivan na?in u podru?ju zaštite prava potroša?a.
G?a. Branka Biš?an, predsjednica Udruge za zaštitu potroša?a Grada Duge Rese „Mrežnice“ predstavila je gra?anima Udrugu i upoznala ih sa programom i temeljnom djelatnosti Udruge, a to je zaštita prava i zastupanje interesa potroša?a.
Zamjenica predsjednika Regionalne organizacije za zaštitu potroša?a Karlovac g?a. Marijana Peruši?, str.spec.oec. u okviru predavanja „Pitanja i odgovori u podru?ju zaštite potroša?a“ izložila je naj?eš?e probleme iz svakodnevnog života s kojima se potroša?i susre?u, te ih uputila na koji na?in se isti mogu riješiti, a sve u interesu zaštite i ostvarivanja njihovih prava.


U okviru projekta „Sigurnost osoba tre?e životne dobi“, koji provodi PU karlova?ka u suradnji s Maticom umirovljenika Karlova?ke županije, u petak, 27. rujna je u prostoru Demokratskog rasadnika održano edukativno predavanje za osobe starije životne dobi.
Cilj projekta  je pove?ati sigurnost naših sugra?ana tre?e životne dobi, koji su ?esto na meti lopova i prevaranata.  Isto  tako, projektom se želi posti?i bolja obu?enost osoblja koje brine o starijim osobama, stvaranje osje?aja odgovornosti kod osoba tre?e životne dobi za svoje vršnjake lošijeg zdravstvenog stanja i njihova edukacija te educiranje što ve?eg broja osoba starije životne dobi o na?inima samozaštite.
Raznim savjetima i primjerima iz prakse nastoji  se pove?ati  osje?aj odgovornosti kod osoba starije životne dobi za sebe i svoje vršnjake lošijeg zdravstvenog stanja, te informirati osobe starije životne dobi o na?inima po?injenja kaznenih djela Prijevara i  drskih  kra?a, a s ciljem smanjenja udjela  ovih osoba u  ukupnom broju osoba - žrtava kaznenog djela Prijevara.
Naši stariji sugra?ani vrlo ?esto su žrtve prijevara gdje im se po?initelji lažno predstave ili im pokušaju prodati lažnu robu. Prevaranti se ?esto predstavljaju kao policajci, inspektori, zaposlenici mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja,  ili kao zaposlenici HEP-a, istaknula  na  današnjem predavanju  Anita Gra?an, policijska službenica zadužena za prevenciju.
Starije osobe, naj?eš?e žene, ?esto su na meti drskih kradljivaca jer su one slabijih fizi?kih sposobnosti pa je manja vjerojatnost da ?e lopovi biti uhva?eni. Na meti kriminalaca osobe tre?e dobi su i jer ?eš?e žive same, a po?initelji poznaju njihovu psihologiju te vrlo ?esto kod njih izazivaju suosje?anje ili glume simpatiju.
Nakon predavanja prisutnima su podijeljeni letci sa savjetima o samozaštitnom ponašanju i kontakt brojevima u slu?aju da postanu žrtva kaznenog djela.
Policija upozorava osobe starije životne dobi da je njihov život i zdravlje najvažniji te da se fizi?ki ne suprotstavljaju kradljivcima.
Sadržaj letka donosimo ovdje:
letak_sigurnost_osoba_trece_zivotne_dobiletak_2str_sigurnost_osoba_trece_zivotne_dobi