Vijesti i priop?enja

Raspored doga?anja u Demokratskom rasadniku tijekom prvog tjedna mjeseca listopada

U ?etvrtak, 26.09. u 19 sati u Demokratskom rasadniku otvorena je izložba u?eni?kih radova na temu "Odaberi sport" u?enika OŠ Vladimir Nazor i OŠ Ivan Goran Kova?i?. Izložba ostaje otvorena do 04. listopada radnim danom od 08-15 sati.
Izložba je organizirana u sklopu projekta "Odaberi sport", koji Grad Duga Resa organizira u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Športskom zajednicom Duge Rese, OŠ Ivan Goran Kova?i?, OŠ Vladimir Nazor, športskim klubovima s podru?ja grada Duge Rese te Pu?kim otvorenim u?ilištem Duga Resa.
Cilj projekta je da se djeca i mladi kroz edukaciju o dobrobitima bavljenja sportom i demonstraciju sportova što više motiviraju na uklju?ivanje u sportske aktivnosti.


Dana 26. rujna 2013. u prostoru "Demokratskog rasadnika Duge Rese" koji je sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, održana je radionica na temu "Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova".
Radionicu je organizirala Razvojna agencija Karlova?ke županije - KARLA d.o.o. u okviru potprograma Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije "Ja?anje ljudskih potencijala na lokalnoj i prodru?noj/regionalnoj razini za u?inkovitu pripremu i korištenje fondova EU" uz suradnju Grada Duge Rese i Pu?kog otvorenog u?ilišta Duga Resa.
Predava?i na radionici su stru?njaci, konzultanti iz Centra za razvoj ljudskih potencijala "Olimp".
Cilj edukacije je bio pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike postavlja EU te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnostui iz podru?ja informiranja i promidžbe.

Danas, dana 25. rujna 2013.g. u prostoru Demokratskog rasadnika Duge Rese u Dugoj Resi održano je predavanje na temu "Provo?enje Zakona o poljoprivrednom zemljištu". Predavanje je održao Žarko Sigmund, dipl. oec., savjetnik za gospodarstvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Duge Rese.
Na predavanju je predstavljen novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu s naglaskom na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te propisanim procedurama i postupcima u raspolaganju državnog zemljišta, kao i pravima i obavezama pravnih i fizi?kih osoba, Agencije za poljoprivredno zemljište, Jedinice lokalne samouprave i drugih dionika u provedbi navedenog Zakona.

Prezentirane mjere poticaja gospodarstva na podru?ju grada Duge Rese

Dana, 24. rujna 2013.u Demokratskom rasadniku održano je predavanje na temu "Sustav poticanja gospodarstva na lokalnoj razini". Predavanje obra?uje poticajne mjere za razvoj gospodarstva na lokalnoj razini, a koje su u nadležnosti Grada Duge Rese.
Cilj ovog predavanje je informiranje poduzetnika o vrstama, uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na lokalne potpore namijenjene gospodarstvenicima uz mogu?nost kumulativnog korištenja mjera potpore na više razina istovremeno. Uz postoje?e mjere lokalne potpore prezentirane su i mjere županijske potpore, kao i osnovne informacije o mjerama na državnoj razini i mogu?nosti korištenja sredstava iz fondova europske unije.