Vijesti i priop?enja

U ponedjeljak, 23.09. u Demokratskom rasadniku održano je predavanje na temu „Preventivne mjere zaštite od požara“. Predavanje je organizirano u suradnji s Podru?nom vatrogasnom zajednicom grada Duge Rese i op?ine Bosiljevo, a predavanje su održali Josip Zlatuni? i Davor Keki?, koji su prisutne upoznali s preventivnim mjerama koje valja poduzeti kako do požara ne bi došlo, kao i s uputama i postupcima koji pomažu u pravilnom postupanju, pružanju pomo?i drugima i djelotvornoj suradnji s nadležnim službama u slu?aju u kojem je do požara došlo.
U sklopu predavanja organizirana je i mala izložba požarnih opasnosti koje uslijed improvizirane i nestru?ne izrade (poput improviziranih elektri?nih instalacija, uti?nica, plinskih instalacija, elektri?nih ure?aja, osigura?a i sl.) i uporabe mogu dovesti do stvaranja požara.
Prisutni su mogli pogledati i obrazovni video film o opasnostima i rizicima nastanka požara i mjerama zaštite. Video film mogu?e je pogledati klikom na link: http://vimeo.com/59231945

Zajedno protiv nasilja me?u djecom

"Zajedno protiv nasilja me?u djecom" naziv je predavanja koje je u srijedu, 18.09. u 13 sati održano u Demokratskom rasadniku. Predavanje je održala mr. sc. Gordana Pani?, psiholog u Centru za socijalnu skrb Duga Resa.
Nakon povijesnog pregleda iznesene su rezultati istraživanja prema kojima 27% školske djece žrtve su nasilništva u školi, a nasilnom ponašanju su naj?eš?e izložena djeca izme?u 4.-8. razreda. 19% školske djece svakodnevno je izloženo nasilju u školi. Nasilje me?u maloljetnicima postalo je naša svagdašnja stvarnost. Ono može biti verbalno, tjelesno te psihi?ko i emocionalno. Na predavanju je bilo rije?i i o uzrocima nasilništva te o nekim strategijama samopomo?i djeteta koje je žrtva nasilja. 

  

 

Raspored doga?anja u Demokratskom rasadniku tijekom posljednjeg tjedna mjeseca rujna

U utorak, 17.09. u 13 sati održano je predavanje na temu "Provo?enje zakona o socijalnoj skrbi u nadležnosti Grada Duge Rese". 
Predavanje je održala Dijana Jur?evi?, stru?ni suradnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Duge Rese. Prisutne je upoznala sa Socijalnim planom Grada za 2013. godinu, kao i s oblicima pomo?i koje korisnici mogu ostvariti, a koje osigurava Grad, kao što su pomo? za stanovanje, naknada pogrebnih troškova, pomo? i njega u ku?i, jednokratne pomo?i.
Više o Socijalnom planu Grada Duge Rese i oblicima pomo?i mogu?e je pro?itati na službenim stranicama Grada Duge Rese.

U ponedjeljak u 19 sati u Demokratskom rasadniku dr. med. Višnja Mihali?-Mikuljan, sub. spec. internist gastroenterolog održala je predavanje na temu "Simptomi i lije?enje gastritisa uzrokovanog Heliobakterom pylori". Govorila je o uzrocima, simptomima i na?inima lije?enja gastritisa uzrokovanog Helicobacterom pylori. U drugom dijelu predavanja bilo je rije?i o bamiji ("grmolikoj biljci iz Božjeg vrta"), a svoja iskustva s lije?enjem želu?anih i crijevnih tegoba bamijom prisutnima je prenio Perija Pero, dugogodišnji proizvo?a? proizvoda od Bamije. Više o bamiji i njenim blagotvornim u?incima mogu?e je doznati na stranici www.bamija.hr