Vijesti i priop?enja

5. sastanak ?lanova Gra?anskog odbora

Na sastanku je potvr?en zahtjev za prolongaciju roka ure?enja predvorja kina POU Duga Resa do 30.06.2013. te izmjene važe?eg prora?una projekta s dopunom novim stavkama

Više...

U ponedjeljak, 29.04.2013. godine održan 4. sastanak Gra?anskog odbora.

Više...

U srijedu, 20. ožujka održan je 3. sastanak Gra?anskog odbora (GO) za provedbu projekta Demokratski rrasadnik Duge Rese.  Na sastanku su usvojene izmjene i dopune  dokumenta:

Više...

Gra?anski odbor za provedbu projekta „Demokratski rasadnik Duge Rese“ ,u sastavu: Rubinka Mihali?, (KUD Sv. Juraj, Duga Resa) -predstavnica GO, Vjekoslav Tutek, (DVD Duga Resa)-?lan, Mario Birši?, (Gradsko društvo Crvenog križa, Duga Resa)-?lan, Livio Biš?an, (Klub za podvodne aktivnosti Vodomar, Duga Resa)- ?lan i Dijana Jur?evi? (predstavnica Grada Duge Rese) ?lanica, održao je dana 27. velja?e 2013. godine svoj drugi sastanak.
Na sastanku su donijete sljede?e odluke:

Više...